• رد پالت، پالتی برای تمامی کسب و کارها
  • تلفن: 02188283411

چاپ کارت ویزیت

چاپ کارت ویزیت سلفون براق
کارت ویزیت سلفون براق

تیراژ موجود:

۱۰۰۰ عددی  ۲۰۰۰عددی  ۵۰۰۰عددی

کارت ویزیت سلفون براق دور گرد
کارت ویزیت سلفون براق دورگرد

تیراژ موجود:

۱۰۰۰ عددی  ۲۰۰۰عددی  ۵۰۰۰عددی

کارت ویزیت سلفون مات
کارت ویزیت سلفون مات

تیراژ موجود:

۱۰۰۰ عددی  ۲۰۰۰عددی  ۵۰۰۰عددی

کارت ویزیت کتان امباس دورگرد
کارت ویزیت کتان امباس دورگرد

تیراژ موجود:

۱۰۰۰ عددی  ۲۰۰۰عددی  ۴۰۰۰عددی

کارت ویزیت سوسماری
کارت ویزیت سوسماری

تیراژ موجود:

۱۰۰۰ عددی  ۲۰۰۰عددی  ۵۰۰۰عددی

کارت ویزیت گلاسه یووی

تیراژ موجود:

۱۰۰۰ عددی  ۲۰۰۰عددی  ۵۰۰۰عددی

کارت ویزیت طرح چرم
کارت ویزیت طرح چرم

تیراژ موجود:

۱۰۰۰ عددی  ۲۰۰۰عددی  ۵۰۰۰عددی

کارت ویزیت کارتی ۳۰۰گرم

تیراژ موجود:

۱۰۰۰ عددی  ۲۰۰۰عددی  ۴۰۰۰عددی

کارت ویزیت گلاسه بدون روکش دورگرد
کارت ویزیت گلاسه بدون روکش دورگرد

تیراژ موجود:

۱۰۰۰ عددی  ۲۰۰۰عددی  ۵۰۰۰عددی

کارت ویزیت طرح چرم یووی دورگرد
کارت ویزیت طرح چرم یووی دورگرد

تیراژ موجود:

۱۰۰۰ عددی  ۲۰۰۰عددی  ۵۰۰۰عددی

کارت ویزیت کارتی 300گرم دورگرد
کارت ویزیت کارتی ۳۰۰گرم دورگرد

تیراژ موجود:

۱۰۰۰ عددی  ۲۰۰۰عددی  ۵۰۰۰عددی

کارت ویزیت سلفون مات دورو دورگرد
کارت ویزیت کارتی ۳۰۰گرم

تیراژ موجود:

۱۰۰۰ عددی  ۲۰۰۰عددی  ۴۰۰۰عددی

کارت ویزیت کتان امباس
کارت ویزیت امباس

تیراژ موجود:

۱۰۰۰ عددی  ۲۰۰۰عددی  ۵۰۰۰عددی

کارت ویزیت گلاسه بدون روکش
کارت ویزیت گلاسه بدون روکش

تیراژ موجود:

۱۰۰۰ عددی  ۲۰۰۰عددی  ۵۰۰۰عددی

کارت ویزیت سلفون مات مخملی
کارت ویزیت سلفون مات مخملی

تیراژ موجود:

۱۰۰۰ عددی  ۲۰۰۰عددی  ۵۰۰۰عددی

کارت ویزیت سلفون مات مخملی دورو دورگرد
کارت ویزیت سلفون مات مخملی طلاکوب

تیراژ موجود:

۱۰۰۰ عددی  ۲۰۰۰عددی  ۴۰۰۰عددی

کارت ویزیت کارتی 300گرم نقره کوب دورگرد
کارت ویزیت کارتی ۳۰۰گرم نقره کوب

تیراژ موجود:

۱۰۰۰ عددی  ۲۰۰۰عددی  ۵۰۰۰عددی

کارت ویزیت لمینت برجسته مخملی طلاکوب
کارت ویزیت لمینت برجسته مخملی طلاکوب

تیراژ موجود:

۱۰۰۰ عددی  ۲۰۰۰عددی  ۵۰۰۰عددی

کارت ویزیت لمینت برجسته مخملی دورگرد
کارت ویزیت لمینت برجسته مخملی

تیراژ موجود:

۱۰۰۰ عددی  ۲۰۰۰عددی  ۵۰۰۰عددی

کارت ویزیت پروانه ای سلفون مات دورو
کارت ویزیت پروانه ای سلفون مات

تیراژ موجود:

۱۰۰۰ عددی  ۲۰۰۰عددی  ۴۰۰۰عددی

کارت ویزیت سلفون مات دورو دورگزد موضعی
کارت ویزیت سلفون دورو دورگرد کوضعی

تیراژ موجود:

۱۰۰۰ عددی  ۲۰۰۰عددی  ۵۰۰۰عددی

کارت ویزیت لمینت براق دورگرد طلاکوب
کارت ویزیت لمینت برجسته براق طلاکوب

تیراژ موجود:

۱۰۰۰ عددی  ۲۰۰۰عددی  ۵۰۰۰عددی

کارت ویزیت لمینت برجسته طرح موج
کارت ویزیت لمینت برجسته طرح موج

تیراژ موجود:

۱۰۰۰ عددی  ۲۰۰۰عددی  ۵۰۰۰عددی

کارت ویزیت لمینت براق طرح موج
کارت ویزیت لمینت براق طرح موج

تیراژ موجود:

۱۰۰۰ عددی  ۲۰۰۰عددی  ۴۰۰۰عددی

کارت ویزیت دایره ای لمینت براق
کارت ویزیت دایره ای لمینت براق

تیراژ موجود:

۱۰۰۰ عددی  ۲۰۰۰عددی  ۵۰۰۰عددی

کارت ویزیت مربع لمینت براق
کارت ویزیت مربع لمینت براق دورو دورگرد

تیراژ موجود:

۱۰۰۰ عددی  ۲۰۰۰عددی  ۵۰۰۰عددی

کارت ویزیت سلفون براق طلا کوب
کارت ویزیت سلفون براق طلا کوب

تیراژ موجود:

۱۰۰۰ عددی  ۲۰۰۰عددی  ۵۰۰۰عددی

کارت ویزیت سلفون مات طلا کوب
کارت ویزیت سلفون مات طلا کوب

تیراژ موجود:

۱۰۰۰ عددی  ۲۰۰۰عددی  ۴۰۰۰عددی

کارت ویزیت سلفون مات طلا کوب دورگرد
کارت ویزیت سلفون مات طلا کوب دورگرد

تیراژ موجود:

۱۰۰۰ عددی  ۲۰۰۰عددی  ۵۰۰۰عددی

کارت ویزیت طلا کارت لمینت مات
کارت ویزیت طلا کارت لمینت مات دورگرد

تیراژ موجود:

۱۰۰۰ عددی  ۲۰۰۰عددی  ۵۰۰۰عددی

کارت ویزیت سلفون مات مخملی موضعی
کارت ویزیت سلفون مات مخملی موضعی

تیراژ موجود:

۱۰۰۰ عددی  ۲۰۰۰عددی  ۵۰۰۰عددی

کارت ویزیت سلفون مات مخملی دورو دورگرد
کارت ویزیت سلفون مات مخملی دورگرد

تیراژ موجود:

۱۰۰۰ عددی  ۲۰۰۰عددی  ۴۰۰۰عددی

کارت ویزیت لمینت برجسته طلاکوب
کارت ویزیت لمینت برجسته طلاکوب

تیراژ موجود:

۱۰۰۰ عددی  

کارت ویزیت لمینت مات ویزیتی دورگرد
کارت ویزیت لمینت مات ویزیتی دورگرد

تیراژ موجود:

۱۰۰۰ عددی 

کارت ویزیت سلفون مات مربع دورو دورگرد
کارت ویزیت سلفون مات مربع دورو دورگرد

تیراژ موجود:

۱۰۰۰ عددی  

کارت ویزیت سلفون براق طرح موج
کارت ویزیت سلفون براق طرح موج

تیراژ موجود:

۱۰۰۰ عددی

کارت ویزیت سلفون مات طرح موج
کارت ویزیت سلفون مات طرح موج

تیراژ موجود:

۱۰۰۰ عددی  

کارت ویزیت کتان لمینت امباس دورگرد
کارت ویزیت کتان لمینت امباس دورگرد

تیراژ موجود:

۱۰۰۰ عددی 

کارت ویزیت کتان امباس لمینت طلا کوب
کارت ویزیت کتان امباس لمینت طلا کوب

تیراژ موجود:

۱۰۰۰ عددی  

کارت ویزیت کارتی نقره کوب 300گرم
کارت ویزیت کارتی نقره کوب ۳۰۰گرم

تیراژ موجود:

۱۰۰۰ عددی

سفارش چاپ
سفارش
پرداخت آنلاین سفارش
پرداخت
چاپ و طراحی کالا
فرایند چاپ
چاپ آماده تحویل
آماده تحویل
تحویل به مشتری
تحویل به مشتری
کارت ویزیت گلاسه بدون روکش دورگرد
چاپ کارت ویزیت

انواع کارت ویزیت ساده و فانتزی

لیبل فیلتردار
چاپ لیبل و بر چسب

لیبل و برچسب ساده و اختصاصی

تراکت کرافت ۸۰ گرم
چاپ سربرگ و تراکت

تراکت و سربرگ با گرماژ متنوع

کارت پی وی سی 760 میکرون
چاپ کارت های مدیریتی

کارت های PVC در گرماژ متنوع

جعبه های فست فودی
چاپ محصولات فست فودی

انواع جعبه، پاکت و پکینگ

طراحی و چاپ کارت آویز عصایی
چاپ آویز

تراکت، اتیکت و کارت آویز

فلش مموری تبلیغاتی
فلش مموری تبلیغاتی

فلش مموری های ساده و فانتزی

چاپ ساک خرید کرافت
چاپ ساک

تک رنگ و چهار رنگ